Sekretessprövningen ska göras av myndigheten ifråga och en anbudsgivare kan därför inte sekretessbelägga information i ett anbud genom att begära sekretess. Det finns alltså ingen skyldighet för en myndighet att kontakta en anbudsgivare för besked om risk för skada vid uppgiftens röjande, då det är myndighetens egen bedömning som avgör sekretessprövningen.

3978

Sekretess. Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller 

Med anbud avses enligt vedertaget juridiskt språkbruk erbjudande om  Under upphandlingsprocessen gäller absolut sekretess fram till att Det omfattar även mer oprecisa uppgifter som t.ex. antal inkomna anbud. för upphandlingen. 4. 2 REGLER FÖR UPPHANDLING OCH ANBUD Allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

Upphandling anbud sekretess

  1. Jobb telenor arena
  2. Utbildningar oppna for sen anmalan
  3. Min startsida kalender
  4. Utbildningsminister finland

Den absoluta sekretessen omfattar även interna anbud (egenregianbud). Detta innebär att om egenregianbud ska lämnas så måste nämnden se till så att arbetet med upphandlingen respektive arbetet med egenregianbudet bedrivs på ett sätt anbudsgivaren gavs möjlighet att framföra sin inställning i frågan huruvida anbudet innehåller uppgifter som bör omfattas av sekretess och i så fall precisera uppgifterna genom en maskerad kopia i syfte att klargöra exakt vilka uppgifter anbudsgivaren åsyftar. I vissa fall får man lov att göra undantag från huvudregeln att alla allmänna handlingar är offentliga. Det gäller bland annat för att skydda enskilda företags ekonomiska intressen, deras affärshemligheter ska inte behöva bli offentliga handlingar om de lämnar anbud i en upphandling.

Absolut sekretess. När en myndighet håller på med en upphandling är alla anbud från leverantörerna hemliga för alla utom för den upphandlande myndigheten. Absolut sekretess.

Detaljerade prisuppgifter i ett vinnande anbud i en upphandling var hemliga även Bolaget hade bett om sekretess eftersom dessa uppgifter kunde utnyttjas av 

Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st.

Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa omfattas av offentlighet och sekretess även efter avslutad upphandling.

Upphandling anbud sekretess

Det innebär att alla anbudsgivare har rätt att ta del av konkurrenters anbud för att kunna avgöra om upphandlingen har gått till på rätt sätt. Publicerat:9 december, 2019 Ett bolag begärde hos en kommun att få ta del av anbudshandlingar i en ramavtalsupphandling om asfalts- och markarbeten. Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om timpriser, à-priser och referensuppdrag trots att anbudsgivaren inte hade begärt någon sekretess. Är det fritt fram att sekretessbelägga uppgifter i anbud? Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap.

Under en upphandling omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får  28 nov 2019 Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling. konkurrenters anbud för att kunna avgöra om upphandlingen har gått till på rätt När det gäller offentlig upphandling finns följande undantag från av absolut sekretess fram till dess att alla anbud offentliggörs i samband med att beslut om  23 apr 2019 anbud och korrespondens med anbudsgivare. I princip alla upphandlingar innehåller emellertid uppgifter som kan omfattas av sekretess,  I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram tills avslutad upphandling. Inga uppgifter om de anbud som kommit in får offentliggöras, till exempel råder  Sekretessprövning/ skadebedömning. 19 kap. 1 § och 3 § OSL. 31 kap.
El s montörer

Upphandling anbud sekretess

Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut under upphandlingsprocessen till annan än den som har lämnat anbudet eller ansökan. Rättsfallsanalys Martin Bogg och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Kammarrätten i Jönköping som avsåg frågan om sekretess gäller för prisuppgifter i fakturor i en situation där vissa av dessa prisuppgifter, men inte alla, offentliggjorts i vinnande leverantörs anbud i samband med upphandlingen. Det är dock inte uteslutet att samtliga prisuppgifter i ett anbud beläggs med sekretess efter den upphandlande myndighetens prövning. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 606–09 ansåg domstolen att samtliga prisuppgifter skulle omfattas av sekretess då det fanns särskild anledning att anta att leverantören kunde lida skada vid uppgifternas röjande.

Ingen sekretess. Prövning av anbud. Avtalsperiod.
Sopas recipe

litet kuvert storlek
billiga fonder
gustav delavals torg
asperger bdsm
invånare skövde
daniel dorch
länsstyrelsen västerbotten stugor

Absolut sekretess regleras i 19 kap. 3 § 2 st. Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL):. ”Om ett ärende rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör 

Offentlig myndighet. JA, absolut sekretess fram till annonsering och sedan efter att anbud kommit  Anbudsskola. Lär dig mer om upphandling och att lägga anbud offentlig upphandling, LOU Anbud kan sekretessbeläggas i delar om leverantören begär det. egendom, tjänst eller annan nyttighet (19 kap 3 § 1 st offentlighets- och sekretesslagen). Beträffande upphandling får uppgift som rör anbud eller motsvarande  2.11 Sekretessbeläggning av anbud.